Denken in Doelen

Een nieuwe methodiek

Steeds meer scholen gaan werken vanuit doelen. Dit om meer aan te sluiten bij de leerbehoeften van kinderen. Want niet ieder kind leert op hetzelfde tempo, of op dezelfde manier. Traditionele methodes sluiten nog niet voldoende aan bij deze behoefte om te werken op eigen niveau en vanuit doelen. Denken in Doelen heeft een geheel nieuwe methodiek ontwikkeld voor rekenen in het basisonderwijs. Denken in Doelen laat het rekenen in jaargroepen los, maar laat kinderen werken aan rekendoelen binnen twee- of drie-jarige groepen. Dit geeft een leerkracht van heterogene groepen de mogelijkheid om aan de hele groep tegelijkertijd les te geven. Maar ook in klassikale groepen kan er veel gemakkelijker worden gedifferentieerd op niveau en leerstijl van de kinderen.

Uitdagend materiaal

De posters bevatten doelen van twee of drie leerjaren, binnen inspirerende rekenthema’s. Er zijn posters voor de leerjaren 1 t/m 8. Zo vormen ze een mooie doorgaande lijn door de school.

Meer verantwoordelijkheid

Kinderen bepalen zelf door reflectie en inzicht in de doelen hun volgende leerstap. En dus niet door een methode of computerprogramma. Zij krijgen meer inzicht in eigen kunnen en maken grotere leerstappen.

Van concreet naar abstract

Goed rekenonderwijs staat of valt met goede instructies. Denken in doelen biedt de mogelijkheid om (veel ) concreet aan de slag te gaan met rekenen, voordat je het abstract toepast.

De kinderen zijn de kracht

Kinderen werken op hun eigen niveau aan de leerdoelen. Zij krijgen door dit reflectieve leermodel inzicht in wat ze al kunnen bepalen zelf of samen met de leerkracht de volgende stap. En niet alleen op papier, maar door middel van je lijf en andere motiverende werkvormen. Hierdoor sluit Denken in Doelen perfect aan bij passend onderwijs. Denken in Doelen is geen methode met standaard lessen. De instructies worden aangepast op de belevingswereld en het niveau van de kinderen uit jouw groep. Ze starten met concreet materiaal en eindigen met abstract rekenen. Werken met concreet materiaal wordt door rekenen op de computer of tablet helaas vaak overgeslagen. Bij Denken in Doelen is hier volop ruimte voor, ook in de bovenbouw.

Enthousiaste gebruikers

Wil je graag zelf aan de slag met Denken in Doelen?